ລູກຄ້າສາມາດຈ່າຍ ແລະ ໂອນເງິນຜ່ານ ຕູ້ ຫລື ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ BCEL

  • Kip Account : KONG MR

  • ID number  : 080120000303690001

  • SWIF CODE : COEBLALA

     

ຫລັງຈາກໂອນແລ້ວ ໃຫ້ແຈ້ງມາຍັງທາງ Facebook ,ຫລືທາງແຊັດເທິງໜ້າຈໍນີ້ ເມື່ອທາງເຮົາໄດ້ຮັບແລ້ວທາງເຮົາຈະຕິດຕັ້ງແລະສົ່ງໍມູນໄປຫາທ່ານທັນທີ